pic

Newyddion

Gafael Llaw

Elusen y flwyddyn Clwb pêl-droed Caernarfon


image

Mae Clwb pêl-droed Caernarfon yn falch iawn o gyhoeddi eu elusen swyddogol ar gyfer 2017, sef elusen Gafael Llaw.

Mae Cadeirydd y clwb Richard Morris Jones yn edrych ymlaen at gydweithio gyda’r elusen gafodd ei sefydlu yn 2013 i gefnogi plant a phobl ifanc o Wynedd ac Ynys Môn gyda cancr.

Dywedodd: “Rydym i gyd yn edrych ymlaen at gyd-weithio gyda Gafael Llaw, ac yn gobeithio gweithio’n agos gyda nhw dros y flwyddyn i gefnogi’r gwaith gwych a hynod o bwysig sy’n cael i gyflawni ganddynt. Rydym yn falch iawn o’r cyhoeddiad yma ac yn gobeithio gallwn helpu Gafael Llaw i wneud gwahaniaeth.”

Dywedodd Iwan Trefor Jones, Cadeirydd Gafael Llaw: “Rydym wrth ein boddau bod Clwb Pêl-droed Caernarfon wedi ein dewis ni fel eu elusen lleol. Fel elusen sydd wedi cael ei sefydlu a lleoli yn y dref, mae’n wych cael cefnogaeth fel hyn yn lleol.

“Mae’r holl arian sy’n cael ei gasglu gan Gafael Llaw ac yn enw Gafael Llaw yn mynd yn uniongyrchol at wella adnoddau a gwasanaethau i blant Gwynedd a Môn sydd efo cancr. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’r Clwb Pêl-droed ar ddigwyddiadau codi arian eleni, a hoffwn ddiolch iddynt am ein dewis fel elusen swyddogol.”

...mwy

Caernarfon Santa Run 2016


image

Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth gefnogi’r digwyddiad! Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus iawn!

Dyma gasgliad o luniau….

...mwy

Cwmni lleol yn cefnogi elusen leol


image

Mae gwefan newydd elusen Gafael Llaw wedi caei ei lawnsio’n ddiweddar, diolch i gefnogaeth gan gwmni dylunio gwefannau Delwedd o Gaernarfon.

Bob blwyddyn mae Delwedd yn dylunio, adeiladu a chynnal o leiaf un gwefan yn rhad ac am ddim i fudiad neu achos da lleol ac yn parahu i gefnogi a chynnal y wefan yn y blynyddoedd sy’n dilyn. Eleni, dewiswyd elusen Gafael Llaw.

Mae Gafael Llaw yn elusen leol o Gaernarfon wedi ei sefydlu i gefnogi plant a phobl ifanc Gwynedd a Môn gyda cancr.

Dywedodd Ceri Roberts o gwmni Delwedd: “Rydym yn edmygu yn fawr gwaith da Gafael Llaw yn codi arian i gefnogi plant gyda chanser a’u teuluoedd. Mae Ward Dewi yn Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Alder Hey ac elusen Clic Sargent mor bwyisg i’r teuluoedd yma ac mae Gafael Llaw yn gwario’r arian sy’n cael ei gsaglu yn ddoeth er mwyn ceisio gwella pethau iddynt.

“Roedd hi’n bleser cael y cyfle i fod yn rhan fach o’r gwaith pwysig mae Gafael Llaw yn ei wneud, ac yn gobeithio y bydd y wefan yn gymorth iddynt rannu gwybodaeth, denu gwirfoddolwir a chodi arian i’w hachos teilwng iawn.”

Mae gwefan newydd Gafael Llaw yn ddeiniadol, yn ymatebol ac yn ddwyieithog. Bydd yn blatfform i’r elusen ddenu mwy o gefnogaeth, canfod gwirfoddolwyr newydd ac hyrwyddo eu gweithgareddau casglu arian. Bydd hefyd yn gyfrwng pwysig ar gyfer dangos ble a sut mae’r arian sydd wedi cael ei gaslu’n cael ei wario.

Ychwanegodd Iwan Trefor Jones, Cadeirydd elusen Gafael Llaw: “Rydym yn hynod ddiolchgar i gwmni Delwedd am y gwaith a’r gwasanaeth proffesiynol mae nhw wedi ei gynnig i ni yn rhad ac am ddim. Gwirfodolwyr ydi pawb sy’n gwneud gwaith i’r elusen, sy’n sicrhau bod pob ceiniog yn mynd yn syth at yr achos, felly mae derbyn cefnogaeth fel hyn gan gwmni fel Delwedd yn werthfawr iawn i ni.

“Ers sefydlu’r elusen rydym wedi mynd o nerth i nerth, ac o ganlyniad i gefnogaeth anhygoel a gwaith caled ein gwirfoddolwyr rydym wedi casglu £150,000 dros dair blynedd i wella’r driniaeth a’r adnoddau sydd ar gael i blant a phobl ifanc Gwynedd a Môn gyda chancr. Mae’r wefan newydd yn mynd i fod yn adnodd gwych i ni i’r dyfodol.”

...mwy

Diwrnod golff yn casglu £5,000


image

Cynhaliwyd diwrnod golff llwyddiannus iawn yng nglwb golff St. Deiniol, Bangor gyda £5,000 yn cael ei gasglu.

Cystadlodd dros 140 o olffwyr dros 18 twll, gyda’r elw i gyd yn mynd at yr elusen. Yr enillwyr oedd Maldwyn Jones, Steven Morris, Dafydd Pritchard a Kevin Roberts gyda sgôr o 108 pwynt. Roedd y gwobrau’n cynnwys titleist, vokey, wedges, penwythnos golff i ddau yn Iwerddon a pheli golff Pro V1.

...mwy

Haf llwyddiannus


image

Unwaith eto eleni, mae elusen lleol Gafael Llaw a chefnogwyr yr elusen wedi bod yn brysur yn casglu arian dros yr haf.

Cynhaliwyd taith gerdded lwyddiannus i ben Yr Wyddfa ar ddydd Sadwrn braf ym mis Gorffennaf. Daeth nifer o bobl ar y daith i ben y copa i ddangos eu cefnogaeth i’r elusen, a drwy ffurflenni noddi, bwcedi arian a gwerthu bwyd yng nghaffi Hanner Ffordd casglwyd dros £1,000.

...mwy