pic

Newyddion

Gafael Llaw

Cynlluniau ar gyfer ystafell synhwyraidd newydd a gwell cyfleusterau ystafell ymolchi ar gyfer Ward y Plant yn Ysbyty Gwynedd


image

Mae gwaith ar fin dechrau ar Ward y Plant yn Ysbyty Gwynedd i wella’r cyfleusterau sydd ar gael i’r cleifion ieuengaf yn yr ysbyty.

Gwnaed y prosiect £154,000 yn bosibl drwy’r elusen leol yng Nghaernarfon, Gafael Llaw, sydd wedi rhoi £85,000 yn hael iawn tuag at y datblygiad.

Bydd y gwaith yn cynnwys gwella’r cyfleusterau ystafell ymolchi ar Ward Dewi i gwrdd ag anghenion plant gydag anableddau.

...mwy

Cerdded dan y lloer 2018


image

Diolch i bawb ddaeth i gerdded dan y lloer yng Nghaernarfon diwedd mis Medi. Roedd hi’n noson lwyddiannus iawn gyda tua 300 o bobl yn cymryd rhan yn y daith 10K o amgylch y dref a dros y foryd dan olau’r lloer.

...mwy

Heriau enfawr Paul a Paul


image

Diolch o waelod calon i Paul Mark Williams a Paul Ellis Owen am eu hymdrechion diweddar i godi arian ar ein rhan.

...mwy

Ras Hwyl Llandegfan 2019


image

Diolch enfawr i bawb roedd yn rhan o Ras Hwyl Llandegfan - bydd pob ceiniog yn mynd tuag at helpu plant â chanser yng Ngogledd Cymru.

...mwy

£14,000 wedi’i gasglu gan bedwar arwr


image

Mae pedwar ffrind wedi teithio o amgylch y DU mewn cwch ‘rib ride’ 8.75m i gasglu arian ar ein cyfer.

Dim ond wyth diwrnod gymerodd i Mark Hickman, Ross Hickman, Mark Overend a John Leek o Ynys Môn i gwblhau’r sialens 2,000 milltir.

...mwy

Diwrnod golff yn casglu £2,000


image

Diolch mawr i Gareth Williams a Trevor Hughes o Blas Garnedd, Llanfair am drefnu diwrnod golff elusennol yn Henllys ar ran Gafael Llaw. Hwn yw’r 7fed flwyddyn yn olynol iddyn nhw drefnu’r math o ddigwyddiad, gyda gwahanol elusennau yn elwa - dros 100 o bobl wedi cystadlu eleni.

...mwy

Gafael Llaw yn rhoi help llaw i Ward y Plant yn Ysbyty Gwynedd


image

Talodd meddygon a nyrsys ar Ward y Plant yn Ysbyty Gwynedd deyrnged i Gafael Llaw, elusen leol, mewn digwyddiad o ddiolchgarwch arbennig ar y ward.

Ers ei sefydlu ym Mehefin 2013, mae Gafael Llaw wedi codi £150,000 i gefnogi plant lleol â chanser. Yn ogystal â chefnogi cyfleusterau newydd a llyfrgell Gymraeg yn Ysbyty Alder Hey, mae’r elusen wedi cyfrannu £20,000 at ariannu gweithgareddau a digwyddiadau a drefnwyd i deuluoedd a effeithiwyd gan ganser plentyndod.

...mwy

Diolch i bobl Port


image

Rydym wedi derbyn cyfraniad hael iawn o £750 yn ddiweddar gan Stan Roberts a Jimmy Havelock o Borthmadog, er cof am Kristian Roberts.

...mwy

Gŵyl fwyd Caernafon yn lwyddiant mawr


image

Roedd gan Gafael Llaw stondin yng Ngŵyl fwyd Caernarfon eleni. Diolch i’r trefnwyr am y cyfle a diolch i bawb ddaeth draw i ddweud helo a chefnogi’r elusen – caglwyd bron iawn i £500.

Diolch arbennig i Endaf yn siop chips J&C a Sam yn siop ffonau Pool Street am y trydan a dŵr ar gyfer y stondin. A diolch i Caffi Cei, Carlton, Morissons a Becws Cwm y glo am roi cyfraniad o gacennau a nwyddau te a choffi i Gafael Llaw.

...mwy

Elusen y flwyddyn Clwb pêl-droed Caernarfon


image

Mae Clwb pêl-droed Caernarfon yn falch iawn o gyhoeddi eu elusen swyddogol ar gyfer 2017, sef elusen Gafael Llaw.

...mwy

Caernarfon Santa Run 2016


image

Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth gefnogi’r digwyddiad! Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus iawn!

Dyma gasgliad o luniau….

...mwy

Cwmni lleol yn cefnogi elusen leol


image

Mae gwefan newydd elusen Gafael Llaw wedi caei ei lawnsio’n ddiweddar, diolch i gefnogaeth gan gwmni dylunio gwefannau Delwedd o Gaernarfon.

...mwy

Diwrnod golff yn casglu £5,000


image

Cynhaliwyd diwrnod golff llwyddiannus iawn yng nglwb golff St. Deiniol, Bangor gyda £5,000 yn cael ei gasglu.

Cystadlodd dros 140 o olffwyr dros 18 twll, gyda’r elw i gyd yn mynd at yr elusen. Yr enillwyr oedd Maldwyn Jones, Steven Morris, Dafydd Pritchard a Kevin Roberts gyda sgôr o 108 pwynt. Roedd y gwobrau’n cynnwys titleist, vokey, wedges, penwythnos golff i ddau yn Iwerddon a pheli golff Pro V1.

...mwy

Haf llwyddiannus


image

Unwaith eto eleni, mae elusen lleol Gafael Llaw a chefnogwyr yr elusen wedi bod yn brysur yn casglu arian dros yr haf.

Cynhaliwyd taith gerdded lwyddiannus i ben Yr Wyddfa ar ddydd Sadwrn braf ym mis Gorffennaf. Daeth nifer o bobl ar y daith i ben y copa i ddangos eu cefnogaeth i’r elusen, a drwy ffurflenni noddi, bwcedi arian a gwerthu bwyd yng nghaffi Hanner Ffordd casglwyd dros £1,000.

...mwy