pic

Newyddion

Gafael Llaw

Diolch i’n holl gefnogwyr yn 2023


image

Mae’r gefnogaeth i Gafael Llaw wedi bod yn anhygoel unwaith eto eleni.

...mwy

Gafael Llaw yn ariannu ystafell newydd yn Ysbyty Alder Hey


image

Mae Gafael Llaw yn falch o fod wedi ariannu Ystafell Tynnu Sylw 4D newydd yn ysbyty plant Alder Hey, Lerpwl.

Cafodd 45K ei roi gan Gafael Llaw i Elusen Ysbyty Plant Alder Hey gyda’r arian yn cael ei ddefnyddio i greu’r ystafell arbennig sy’n tynnu sylw’r plant pan yn derbyn triniaeth ar y ward oncoleg.

...mwy

Gafael Llaw yw elusen y flwyddyn Encôr


image

Mae côr lleol o ardal Bangor wedi dewis Gafael Llaw fel un o’r elusennau y byddant yn casglu arian iddi am y flwyddyn, yn ogystal ag elusen Ambiwlans Awyr Cymru.

...mwy

Tad yn casglu £2500 i Gafael Llaw


image

Yn ystod mis Chwefror, bu Paul Mark Williams o Gaernarfon yn rhedeg 5K bob dydd, am 31 diwrnod yn olynol gan gasglu £2500 i Gafael Llaw.

Bu merch Paul yn derbyn triniaeth i lid yr ymennydd rhai blynyddoedd yn ôl, ac ers hynny mae o’n codi arian i’r elusen drwy gyflawni amrywiaeth o sialensiau.

...mwy

Rhedeg ras rithiol Llundain i godi arian i Gafael Llaw


image

Nôl ym mis Hydref, cwblhaodd Karen Rees Roberts o Bwllheli farathon rhithiol Llundain, gan gasglu dros £4000 i ddwy achos teilwng: Gafael Llaw a Scope.

Mae Karen wedi bod yn casglu arian i elusennau ers blynyddoedd. Roedd hi wedi bod yn ymarfer ar gyfer Marathon Llundain oedd i fod i gael ei gynnal ym mis Ebrill. Fel nifer o ddigwyddiadau chwaraeon mawr, cafodd ei ohirio oherwydd y pandemig coronafirws, gyda’r digwyddiad rhithiol yn cael ei gynnal ar 4 Hydref.

...mwy

Gafael Llaw yn rhoi ‘cefnogaeth hanfodol’ yn ystod y pandemig


image

Fe wnaeth cefnogaeth ariannol a ddarparwyd gan Gafael Llaw i Ysbyty Plant Alder Hey ar ddechrau’r pandemig alluogi cefnogaeth hanfodol barhau i gael ei ddarparu i gleifion canser yng ngogledd Cymru.

...mwy

Triniaeth leol i blant diolch i beiriant anadlu newydd


image

O ganlyniad i gefnogaeth hael a pharhaus Gafael Llaw mae peiriant anadlu newydd gwerth dros £6000 rŵan ar gael i gleifion ifanc Ward Dewi, Ysbyty Gwynedd.

Roedd Gafael Llaw yn awyddus i gynnig cefnogaeth ychwanegol i’r ward yn ystod pandemig COVID-19. Bydd y peiriant yn allweddol bwysig i waith y ward, gan helpu babis a phlant ifanc sy’n dod i’r ysbyty gyda phroblemau anadlu.

...mwy

Golau Gwyrdd i ddau brosiect yn Ysbyty Alder Hey diolch i gefnogaeth Gafael Llaw


image

Mae Gafael Llaw yn falch o fod wedi gaddo hyd at £45,000 i gyllido dau brosiect pwysig yn Ysbyty Alder Hey.

Gweithiodd Gafael Llaw gydag Elusen Plant Alder Hey i gasglu syniadau gan staff yr ysbyty, ac o ganlyniad mae dau gynllun i gefnogi cleifion oncoleg yr ysbyty wedi cael sêl bendith gan Fwrdd Gafael Llaw.

...mwy

Staff Siemens yn mynd y filltir ychwanegol


image

Mae staff Siemens Healthineers yn Llanberis wedi llwyddo i gasglu swm anhygoel o £3,500 ar gyfer Gafael Llaw.

Enwebwyd yr elusen gan staff cangen Llanberis y cwmni rhyngwladol oedd yn awyddus i fod yn cefnogi elusen ar gyfer y flwyddyn. Yn dilyn pleidlais gan staff, dewiswyd Gafael Llaw.

...mwy

Ymwelwyr arbennig i Ward Dewi


image

Cafodd blant Ward y Plant, Ysbyty Gwynedd ymwelwyr arbennig dros y Nadolig diolch i garedigrwydd cwmni teledu Cwmni Da ac elusen Gafael Llaw.

...mwy

Adnoddau newydd Ward Dewi yn trawsnewid bywydau


image

Mae cwpwl o fisoedd ers i’r ystafell synhwyraidd newydd agor ar Ward y Plant, Ysbyty Gwynedd, diolch i gyfraniad o £120,000 gan Gafael Llaw.

Yn ogystal â chreu ystafell synhwyrau ar Ward Minffordd cafodd y cyfleusterau ystafell ymolchi ar Ward Dewi eu huwchraddio i fodloni anghenion plant sydd ag anableddau.

Mae’r adnoddau newydd yn barod yn cael effaith anhygoel ar fywydau’r plant sy’n treulio amser ar y ward.

Cysylltodd Nerys gyda ni i ddiolch ac i rannu stori Bedwyr, ei mab.

...mwy

Ystafell synhwyrau newydd a gwell cyfleusterau ystafell ymolchi ar gyfer Ward y Plant yn Ysbyty Gwynedd


image

Bydd cleifion ifanc sy’n ymweld â Ward y Plant yn Ysbyty Gwynedd yn awr yn elwa o ystafell synhwyrau newydd diolch i rodd hael gan Gafael Llaw, elusen leol.

...mwy

Cynlluniau ar gyfer ystafell synhwyraidd newydd a gwell cyfleusterau ystafell ymolchi ar gyfer Ward y Plant yn Ysbyty Gwynedd


image

Mae gwaith ar fin dechrau ar Ward y Plant yn Ysbyty Gwynedd i wella’r cyfleusterau sydd ar gael i’r cleifion ieuengaf yn yr ysbyty.

Gwnaed y prosiect £154,000 yn bosibl drwy’r elusen leol yng Nghaernarfon, Gafael Llaw, sydd wedi rhoi £85,000 yn hael iawn tuag at y datblygiad.

Bydd y gwaith yn cynnwys gwella’r cyfleusterau ystafell ymolchi ar Ward Dewi i gwrdd ag anghenion plant gydag anableddau.

...mwy

Cerdded dan y lloer 2018


image

Diolch i bawb ddaeth i gerdded dan y lloer yng Nghaernarfon diwedd mis Medi. Roedd hi’n noson lwyddiannus iawn gyda tua 300 o bobl yn cymryd rhan yn y daith 10K o amgylch y dref a dros y foryd dan olau’r lloer.

...mwy

Heriau enfawr Paul a Paul


image

Diolch o waelod calon i Paul Mark Williams a Paul Ellis Owen am eu hymdrechion diweddar i godi arian ar ein rhan.

...mwy

Ras Hwyl Llandegfan 2019


image

Diolch enfawr i bawb roedd yn rhan o Ras Hwyl Llandegfan - bydd pob ceiniog yn mynd tuag at helpu plant â chanser yng Ngogledd Cymru.

...mwy

£14,000 wedi’i gasglu gan bedwar arwr


image

Mae pedwar ffrind wedi teithio o amgylch y DU mewn cwch ‘rib ride’ 8.75m i gasglu arian ar ein cyfer.

Dim ond wyth diwrnod gymerodd i Mark Hickman, Ross Hickman, Mark Overend a John Leek o Ynys Môn i gwblhau’r sialens 2,000 milltir.

...mwy

Diwrnod golff yn casglu £2,000


image

Diolch mawr i Gareth Williams a Trevor Hughes o Blas Garnedd, Llanfair am drefnu diwrnod golff elusennol yn Henllys ar ran Gafael Llaw. Hwn yw’r 7fed flwyddyn yn olynol iddyn nhw drefnu’r math o ddigwyddiad, gyda gwahanol elusennau yn elwa - dros 100 o bobl wedi cystadlu eleni.

...mwy

Gafael Llaw yn rhoi help llaw i Ward y Plant yn Ysbyty Gwynedd


image

Talodd meddygon a nyrsys ar Ward y Plant yn Ysbyty Gwynedd deyrnged i Gafael Llaw, elusen leol, mewn digwyddiad o ddiolchgarwch arbennig ar y ward.

Ers ei sefydlu ym Mehefin 2013, mae Gafael Llaw wedi codi £150,000 i gefnogi plant lleol â chanser. Yn ogystal â chefnogi cyfleusterau newydd a llyfrgell Gymraeg yn Ysbyty Alder Hey, mae’r elusen wedi cyfrannu £20,000 at ariannu gweithgareddau a digwyddiadau a drefnwyd i deuluoedd a effeithiwyd gan ganser plentyndod.

...mwy

Diolch i bobl Port


image

Rydym wedi derbyn cyfraniad hael iawn o £750 yn ddiweddar gan Stan Roberts a Jimmy Havelock o Borthmadog, er cof am Kristian Roberts.

...mwy

Gŵyl fwyd Caernafon yn lwyddiant mawr


image

Roedd gan Gafael Llaw stondin yng Ngŵyl fwyd Caernarfon eleni. Diolch i’r trefnwyr am y cyfle a diolch i bawb ddaeth draw i ddweud helo a chefnogi’r elusen – caglwyd bron iawn i £500.

Diolch arbennig i Endaf yn siop chips J&C a Sam yn siop ffonau Pool Street am y trydan a dŵr ar gyfer y stondin. A diolch i Caffi Cei, Carlton, Morissons a Becws Cwm y glo am roi cyfraniad o gacennau a nwyddau te a choffi i Gafael Llaw.

...mwy

Elusen y flwyddyn Clwb pêl-droed Caernarfon


image

Mae Clwb pêl-droed Caernarfon yn falch iawn o gyhoeddi eu elusen swyddogol ar gyfer 2017, sef elusen Gafael Llaw.

...mwy

Caernarfon Santa Run 2016


image

Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth gefnogi’r digwyddiad! Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus iawn!

Dyma gasgliad o luniau….

...mwy

Cwmni lleol yn cefnogi elusen leol


image

Mae gwefan newydd elusen Gafael Llaw wedi caei ei lawnsio’n ddiweddar, diolch i gefnogaeth gan gwmni dylunio gwefannau Delwedd o Gaernarfon.

...mwy

Diwrnod golff yn casglu £5,000


image

Cynhaliwyd diwrnod golff llwyddiannus iawn yng nglwb golff St. Deiniol, Bangor gyda £5,000 yn cael ei gasglu.

Cystadlodd dros 140 o olffwyr dros 18 twll, gyda’r elw i gyd yn mynd at yr elusen. Yr enillwyr oedd Maldwyn Jones, Steven Morris, Dafydd Pritchard a Kevin Roberts gyda sgôr o 108 pwynt. Roedd y gwobrau’n cynnwys titleist, vokey, wedges, penwythnos golff i ddau yn Iwerddon a pheli golff Pro V1.

...mwy

Haf llwyddiannus


image

Unwaith eto eleni, mae elusen lleol Gafael Llaw a chefnogwyr yr elusen wedi bod yn brysur yn casglu arian dros yr haf.

Cynhaliwyd taith gerdded lwyddiannus i ben Yr Wyddfa ar ddydd Sadwrn braf ym mis Gorffennaf. Daeth nifer o bobl ar y daith i ben y copa i ddangos eu cefnogaeth i’r elusen, a drwy ffurflenni noddi, bwcedi arian a gwerthu bwyd yng nghaffi Hanner Ffordd casglwyd dros £1,000.

...mwy