pic

GWNEUD GWAHANIAETH

Gafael Llaw

Diolch


Diolch yn fawr i bawb ohonoch - roddwyr a chodwyr arian, unigolion a busnesau - sy’n rhoi eich amser a’ch egni i’n cefnogi. Diolch hefyd i’r holl wirfoddolwyr sy’n helpu i drefnu digwyddiadau a chodi arian. Mae eich cefnogaeth wirioneddol yn gwneud gwahaniaeth i fywydau plant, bobl ifanc a theuluoedd o Wynedd a Môn sy’n dioddef o gancr.

Mae nifer o fusnesau wedi ein cefnogi dros y ddwy flynedd ddiwethaf; diolch yn arbennig i Dafydd Hardy, Travis Perkins and O J Jones & Sons am eich holl gefnogaeth.

Cyfraniadau Gwanwyn 2017

  • £500 gan deulu Bethan Thomas o Waunfawr er cof am eu mam, Mrs Martha Parry (Muriau Park)

Cyfraniadau Hydref 2015

  • £100 Ysgol Feithrin Llanwnda
  • £212 Côr Meibion Caernarfon
  • £00 Clwb Merched Caeathro
  • £300 Cymdeithas Cymry Lerpwl
  • £200 Capel y Drindod Pwllheli

Diolch o galon am eich cefnogaeth.

Gwelliannau Ward Dewi


Mae swm sylweddol o’r arian sydd wedi cael ei gasglu gan Gafael Llaw yn cael ei wario ar wneud gwelliannau i Ward Dewi (ward y plant) Ysbyty Gwynedd.

Mae £20,000 wedi cael ei fuddsoddi yn y cae chwarae, sydd wedi cael ei drawsnewid yn ardal chwarae lliwgar, deiniadol a chyffrous ar gyfer y plant.

Mae’r arian hefyd yn cael ei wario ar welliannau gweledol. Comisiynwyd yr artist Gary Drew i addurno ciwbil oncology ar y ward, a mi fydd yn gwneud llawer mwy o waith tebyg dros y misoedd nesaf.

Cafodd 25 o blant y ward a’u teuluoedd fynd ar drip Gafael Llaw i sŵ Bae Colwyn yn ddiweddar. Cafodd pawb ddiwrnod bendigedig gyda pawb wedi mwynhau yn fawr.

Dywedodd Eleri Fôn, prif weinyddes nyrsio y ward:

“Fe dywynnodd yr haul drwy’r prynhawn a fe gawsom ddiwrnod bendigedig. Diolch o waelod calon am yr oll rydych yn ei wneud i roi cymorth i ni.”

— Prif weinyddes nyrsio Ward Dewi, Eleri Fôn
image image image

Gwaith peintio Ward Dewi 2017


Mae eich arian chi wedi cael ei ddefnyddio i drawsnewid waliau Ward y Plant ysbyty Gwynedd. Cafodd yr alunydd talentog Gary Drew ei gomisiynu i wneud y darluniau bendigedig ac mae edrychiad y ward wedi altro gymaint, gyda’r plant wrth eu boddau gyda’r delweddau.

Diolch I Gafael Llaw am gefnogi ni ar Ward Y Plant unwaith eto. Mae arian a chefnogaeth gan yr elusen wedi ariannu ni I baentio waliau ward Dewi. Diolch I Gary Drew am gwblhau’r gwaith.

— Carina Roberts o Ward y Plant, Ysbyty Gwynedd
image image image
image image image